บริการทางด้านเว็บไซต์
บริการทางด้านคอมพิวเตอร์
ผลงานที่ผ่านมา
ติดต่อสอบถาม
  Domain name
  Hosting Promotion
  Support
  วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
  หน้าหลัก ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
ราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนม
  โดเมน .com .net .org .biz .info
   ราคา 400 บาท / 1 ปี
  โดเมน .co.th .in.th .ac.th .or.th .go.th *
   ราคา 1,800 บาท / 2 ปี ( จดทะเบียนขั้นต่ำ 2 ปี)
  * การจดโดเมน .th คุณจะต้องใช้เอกสารจากทางราชการดังนี้
.co.th ต้องใช้ใบรับรอง, ใบทะเบียนบริษัท หรือ ใบ ภพ. 20 อย่างใดอย่างหนึ่ง
.ac.th ต้องใช้ เอกสารจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองสถานศึกษาที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
.in.th ต้องใช้ บัตรประจำตัวประชาชน
   
* เงื่อนไขในการขอจดชื่อ และการตั้งชื่อของโดเมน .co.th
1. ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆ และต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
- หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
- ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
และการขอจดทะเบียนโดเมนที่เป็นชื่อขององค์กรนี้จะสามารถ ขอได้เพียงหนึ่งชื่อต่อหนึ่งองค์กรเท่านั้น
2. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง
3. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) ไม่สามารถใช้ชื่อย่อหรือใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้าได้
4. คำแปลของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถนำมาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ ยกเว้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นมีการระบุเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
5. ในกรณีที่ไม่มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษไว้ สามารถใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษซึ่งพ้องเสียงกับภาษาไทย) ในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้
6. ในกรณีที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมดสิทธ์ในเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด ๆ ผู้อื่นสามารถทักท้วงเพื่อขอยกเลิกชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้าของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น ๆ ได้
7. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า (Trademark) และ/หรือ ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงกัน ให้ยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ขอจดทะเบียนโดเมนก่อน (First-Come-First-Serve Basis)
   
   
   
 Copyright © 2004 ChiangmaiCenter.net. All Rights Reserved
0507314802896 : E-Commerce ID
 086-659-4821 : Hot Line